ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี ๑-๓ จำนวน ๗๑ คน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาจีน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป ในวันพุธที่ ๓ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CL๐๑ ห้อง CL๒๐๓ และ๒๐๔

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

ดูภาพเพิ่มเติม

     โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ศูนย์ขอนแก่น สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง ด 303 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกทักษะการเขียน Resume และการสมัครงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์กฤษณา มาร์เชิร์ท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น