วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการ พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์  ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์  และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพการงานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า  อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในวันอาทิตย์ ที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญ  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล โดยกำหนดรับบริจาค ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ