การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

      พิธีไหว้ครู วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ประธานในพิธี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูน ชั้น 2 โรงแรมประตูน้ำโฮลเต็ล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

               ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาภาคพิเศษทุกท่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษทราบโดยพร้อมเพียงกัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางศูนย์ศึกษาฯจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว หรือติดตามที่ เว็บไซต์ kk.lru.ac.th หรือ facebook/kk.lru.ac.th โทรศัพท์ : 043-220619