ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการอบรมประมวลความรู้วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม CL01 ห้อง CL202 CL203 และ CL 204

 

ด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องสอบผ่านรายวิชาประมวลความรู้วิชาชีพครู ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดดำเนินการสอบและให้ทางนักศึกษาปริ้นเอกสารฉบับนี้ให้กับทางโรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบ ดังกล่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงจัดให้มีการอบรมประมวลความรู้วิชาชีพครูแก่นักศึกษาก่อนดำเนินการสอบ ในวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม CL ๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น