ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมวันครู

ดูภาพเพิ่มเติม

     กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559" คณะครุศาสตร์ โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 คณาจารย์พร้อมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมวันครูขึ้นเมื่อเวลา 06.00-16.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตซอล ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า กล่าวอาเศียรวาท การแสดงชุด "วันทาวันครู" การประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู ประกวดผลงานนักศึกษา การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับครู ส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน "สายสัมพันธ์ครู-ศิษย์ครุศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อีกด้วย

 

กำหนดการวันครู

     ด้วยคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ สนามฟุตซอล ตั้งแต่เวลา 06.00–16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ยกย่อง และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งกิจกรรมในงานมีการทำบุญตักบาตร การแสดงชุด “วันทาวันครู” นิทรรศการ การประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู การประกวดผลงานของนักศึกษาครุศาสตร์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ครุศาสตร์  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ที่สนใจประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู สมัครได้ที่ ห้อง ด 204 หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร.088-5744569