วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

เรียน อาจารย์ ที่มีสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2559 ขอความกรุณาส่ง มคอ. 3 มคอ. 4 ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2560

การรับรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๒ ห้องด.๒๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ๒๓๔ ม.๗ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง