ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องสอบผ่านรายวิชาประมวลความรู้วิชาชีพครู ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดดำเนินการสอบและให้ทางนักศึกษาปริ้นเอกสารฉบับนี้ให้กับทางโรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบ ดังกล่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงจัดให้มีการอบรมประมวลความรู้วิชาชีพครูแก่นักศึกษาก่อนดำเนินการสอบ ในวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม CL ๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

          ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัด โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพุธ ที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  และ วัน พฤหัสบดี  ที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๑  เพื่อให้บุคลากรศูนย์การศึกษาฯ ได้ร่วมเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ พิธีทำบุญตักบาตร สักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ดูรูปคลิ๊ก