กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0014/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศเตรียมบัตรเข้าห้องสอบดังนี้ 1) กรณีเป็นอาจารย์  ทั้งนี้ศูนย์ภาษาจะประชุมชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  >>CLICK อ่านประกาศ<<  >>CLICK ตรวจสอบรายรายชื่อ<<