องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี ๑-๓ จำนวน ๗๑ คน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาจีน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป ในวันพุธที่ ๓ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CL๐๑ ห้อง CL๒๐๓ และ๒๐๔

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

ดูภาพเพิ่มเติม

     โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ศูนย์ขอนแก่น สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง ด 303 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกทักษะการเขียน Resume และการสมัครงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์กฤษณา มาร์เชิร์ท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น