ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          ขอแสดงความยินดีกับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิจัย การแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 พญาแลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทองและคณะ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กำหนดการอบรมประมวลความรู้วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม CL01 ห้อง CL202 CL203 และ CL 204