ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษา อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ " เทคนิคการอ่าน"
ระหว่างวันที่ 25  - 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง CL2103  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ