วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2559

 

งานประชุมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

        ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ทื่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CL๐๑ ห้อง ๑๐๗ บรรยากาศงานประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง