วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาค ๑/๒๕๖๐

            ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL๐๑ ภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดจนให้แนวทางในการปฎิบัติตนที่เหมาะสมในการออกไปฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์         

ในภาพอาจจะมี 15 คน

รายชื่อโรงเรียน และนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2560