ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

            ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นและสโมสรนักศึกษา ได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษจิกายน 2560 ณ สนามฟุตซอล และลานจอดรถอาคารเรียนรวม CL 01 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจในสถาบันและเครื่องหมายแห่งความเป็นราชภัฏและส่งเสริมวัฒนธรรมการรับน้องใหม่ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์อันดีงามไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

         ด้วยศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากรที่สนใจ และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ EXIT - EXAM หรือ TOEIC ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 จำนวน 35 คน/หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่มหาลัยได้กำหนดไว้