โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

แบบลงทะเบียนนี้เป็นแบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์จะขอสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยจะจัดสอบในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือนักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยหรือเกิดข้อผิดพลาดให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วัน หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-814669 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

      พิธีไหว้ครู วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ประธานในพิธี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูน ชั้น 2 โรงแรมประตูน้ำโฮลเต็ล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก