กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

               ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาภาคพิเศษทุกท่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษทราบโดยพร้อมเพียงกัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางศูนย์ศึกษาฯจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว หรือติดตามที่ เว็บไซต์ kk.lru.ac.th หรือ facebook/kk.lru.ac.th โทรศัพท์ : 043-220619

ในภาพอาจจะมี ข้อความ