ประวัติความเป็นมา

        ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มเมื่อประมาณ  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538 นายทองมา แก้วคง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดอนบม ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ในขณะนั้นประมาณ 89 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในสมัยของ ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์ประจวบ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์พยุง สหะชาติ ทำการตรวจสอบและศึกษาสถานที่

ในการตรวจสอบและศึกษาสถานที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้แนวเขตและสภาพพื้นที่ โดยได้ดำเนินการเมื่อประมาณวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยได้รับความร่วมมือจากนายประยูร อุปฮาต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (ในสมัยนั้น) ร่วมด้วยนายทองมา แก้วคง, นายอิน แก้วดอนหัน และชาวบ้านประมาณ 10 คน ซึ่งสภาพพื้นที่ในขณะนั้นมีสภาพเป็นป่ารกทึบ และคณะผู้ศึกษาได้นำเสนอรายงานให้อธิการบดีรับทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาต่อไป

ประมาณวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2538 อธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์พยุง สหะชาติ จ้างเหมารถแทรกเตอร์เพื่อทำการปรับพื้นที่บริเวณนี้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ภายหลังจากนั้นอาจารย์สมภพ เพชรดีและอาจารย์พยุง สหะชาติ ได้ทำการสำรวจรังวัดเขียนแผนผังบริเวณแสดงค่าความสูง-ต่ำของพื้นที่เพื่อทำผังแม่บทและผังภูมิสถาปัตย์ สำหรับผังแม่บทได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาคและคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกันทางสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ในสมัยนั้น) แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในขณะนั้น

ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2544 รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 5 ห้องเรียน มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 50 เมตร  จำนวน 2 หลัง ราคารวม 1,370,004 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่บาทถ้วน) ทำแนวถนนเข้าสู่อาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดถนนกว้าง 8, 12 และ 30 เมตร ความยาวรวม 640.50 เมตร และได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณเนื้อที่ประมาณ  17 ไร่ การทำแนวถนนและการปรับพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก ร.พ.ช.จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันคือ ทางหลวงชนบท)  ในปี พ.ศ. 2549  สร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวน  1  หลังเป็นอาคารชั้นเดียว  จำนวน  3  ห้องเรียน

ในการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถาบัน โดยนายธนกร ศิลปะรายะ นายกองค์การนักศึกษา กศ.บป. ศูนย์ขอนแก่น และนายชูชัย อุดมพุทธชาด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการอนุมัติในสมัย ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ยกฐานะเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ.2547 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ดินผืนนี้รวมแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 9 ปีเต็ม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะได้ใช้พื้นที่ดินผืนนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป

ในวันที่  17  มิถุนายน  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้ง  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ  คณะครุศาสตร์  4  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และในปี  พ.ศ. 2553  สร้างอาคารเรียนรวม  จำนวน  1  หลัง และในปี พ.ศ. 2558  ได้สร้างอาคารเรียนรวมเพิ่มอีก 1 หลังโดยใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย   ในการรับรองการขยายตัวและการกระจายโอกาสทางการศึกษาตอบสนองความต้องการของประชนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่มขึ้น

ตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น 

มีดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2552-2552             

1.นายเมธาคุณ  พฤกษา  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2.นายรังสี  ศศิสุวรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ.  2552 – 2554             

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  พรมเมืองคุณ  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2.นายรังสี  ศศิสุวรรณพงศ์  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

 พ.ศ.  2554 – 2556             

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ.  2554 – 2556             

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                 

พ.ศ.  2557 – 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2560 – 2560  

1.รองศาสตราจารย์กฤษณา  มาร์เชิร์ท  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น             

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2560 – 2560 

1.รองศาสตราจารย์กฤษณา  มาร์เชิร์ท  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น             

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2561

1. ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น           

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2564 – (ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 ปัจจุบัน ปีการศึกษา  2565  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ได้เปิดสอนปริญญาตรีภาคปกติและภาค จำนวนทั้งหมด  3  คณะ  คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยแบ่งออกเป็น  8  สาขาวิชาคือ  สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม  รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร์  การจัดการ  การบัญชี การตลาดดิจิทัล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีจำนวนนักศึกษา รวมทั้งหมด  – คน

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

ปรัชญา

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                        

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

6.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

7.ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ภูมิปัญหาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค

8.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

9.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  มุ่งเน้นในการดำเนินงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพขององค์กรโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
  2. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ แนวทางและวิธีการที่สำนักงานศูนย์การศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  กำหนดและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จและสาเหตุของปัญหา
  4. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องจะนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนมาตรฐานด้านคุณภาพของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
  6. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน                       

โครงสร้างการบริหารงาน ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

บุคลากร  จำแนกรายบุคคลตามตำแหน่งและความรับผิดชอบ  ในกรณีของหน่วยงานจัดการศึกษา  (คณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร)  ระบุแสดงศักยภาพของบุคลากร  เช่น  วุฒิการศึกษา  การเข้ารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  การวิจัย  เป็นต้น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น มีบุคลากรประจำศูนย์ฯ สายสนับสนุน จำนวน 10 คน  ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาฯ ในภาคปกติ  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามส่วนงาน

 

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
*************************************************
กยศ. และ กรอ.
ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.
รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ภาคเรียนที่1/2564