คลังวีดีทัศน์ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบบุคลากรระดับเชี่ยวชาญตามมารตฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
*************************************************
กยศ. และ กรอ.
ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.
รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ภาคเรียนที่1/2564