คลังวีดีทัศน์ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบบุคลากรระดับเชี่ยวชาญตามมารตฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

        บรรยากาศการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับฝีมือรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ด้วยศูนย์ทดสอบ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น
ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับฝีมือรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
๑. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
๒. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดโดย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CLo๑ ศูนย์ทดสอบ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น