ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์โลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดขขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางด้านโลจิสติกส์ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอินโดจีน

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้ใน สาขาอาชีพปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑ และสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑ สามารถทำการสมัครเพื่อเข้าทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้วันและเวลาราชการ หรือ ตามกำหนดการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร CL01

หลัสูตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

สาขาอาชีพปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑

สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑

แผนที่การเดินทาง

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เลียบคลองชลประทาน (ข้าง SCG)

ติดต่อสอบถามโทร. 043-220619

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนองนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการถ่ายทอดวิทยากรและทักษะด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง

การดำเนินการศูนย์ทดสอบจำแนกออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) ด้านการฝึกอบรมความรู้ด้านการปฏิบัติคลังสินค้าและความรู้ด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง 2) สถานที่ทดสอบความสามารถในสาขาอาชีพการปฏิบัติการคลังสินค้า และ ความสามารถในสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่สามารถรองรับความต้องการในพื้นที่ได้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและคำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

สาขาอาชีพที่เปิดทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1.สาขาอาชีพปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑

2.สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑

การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ)

หลักฐานในการสมัคร

1. เอกสารใบสมัคร

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง

4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง

5. คุณสมบัติตามสาขาอาชีพ (จากเกณฑ์ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 ข้อใดข้อหนึ่ง)

5.1 หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.2 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอบรมอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 เดือน

วิธีการทดสอบ

1. สอบภาคความรู้ กำหนดเวลา 1 ชั่วโมง

2. สอบภาคความสามารถ กำหนดเวลา 3 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร

ส่งเอสการการสมัครทางอีเมล์

ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

ค่ธรรมเนียมสมัคร

ค่าสมัครทดสอบสาขาละ 1,500 บาท