วีดีทัศน์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ระกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

            ตามคำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ที่ 011/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญ คณะกรรมการดำเนินโครงการ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 11.30 น. ณ ห้อง ด. 301