องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คลิกชมภาพตรวจเยี่ยมนิทรรศการที่ลานวัฒนธรรมนาอ้อ

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4

              วันนี้ (4 ต.ค. 62) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงรอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ

โดยในช่วงเช้า องคมนตรี ลงพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโขบายนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ลดพฤติกรรมและความขัดแย้งในชุมชน สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการใหม่

และในช่วงบ่าย องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเลย รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับฟัง

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา  2561 (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)