บรรยากาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี เพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทลัยสู้ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมยางนา CL107 อาคารเรียนรวมCL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติก ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2563
การฝึกอบรม"เตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑ และ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑" ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมยางนา cl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
วันที่ วันที่ 7,17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เรื่อง"การขอยกระดับมาตรฐานผ้าทอ" บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมยางนา อาคารเรียนรวมcl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
ค่ายวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่8
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ระยะที่ 1พื้นที่ ตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น จำนวน 15 อัตรา ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564 ส่งเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านดอนบม เกณฑ์การรับสมัคร ดำเนินการจ้างงานทั้งหมด 3 เดือน โดยเปิดรับประเภท ประชาชนทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. ปฏิบัติงานตามนโยบายของ อว. 3. ว่างงานและไม่ได้รับค่ตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/เอกชน 4. ไม่ได้รับการช่วยเหลือการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ผูกพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน 5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านดอนบม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850095389 คุณวรัฐกรณ์ , 0804628112 คุณณัฐชา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (งิ รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) ระยะที่ พื้นที่ ตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2564 สัเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ศาลาประชาคม หมู่ที่ บ้านดอนบม เกณฑ์การรับสมัคร ดำเนินการจ้างงานทั้งหมด เดือน โดยเปิดรับประเภท ประชาชนทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สัญชาดีไทย อายุ ขึ้นไป ปฏิบัติงานตามนโยบายของ อว. 3. ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/เอกชน ไม้ เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ชุด 3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน ชุด 4. สำเนาสมุดบัญซีเงินฝาก ทีู่กห้อมเพยเลประจำตัวประชาชน 5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน รูป ส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 12 ตุลาคม 2564 ศาลาประชาคมหมู่ที่ บ้านดอนบม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850095389 คุณวรัฐภรณ์, 0804628112 คุณณัฐชา"

งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย