PDPA-LRU
PDPA-LRU

280002307_421931526066334_3824276861064178396_n

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำหรับคู่ค้า  (Data Privacy Notice for Vendors)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy notice for employees)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for LRU Library  Services Privacy: External Users)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Prospective Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป  (Data Privacy Notice for General Research Participant)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับศิษย์เก่า  (Data Privacy Notice for Alumni)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (Data Privacy Notice for Children)