โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม>>>คลิ๊ก<<<

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่พบสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงที่สถานศึกษาเปิดเทอม ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่ง จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกัน การระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ดีขึ้นตามลำดับ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 การผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัด การศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในปัจจุบัน ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีบุคลากรให้บริการแก่ นักเรียนและผู้สนใจที่มาสมัครเรียน ตลอดจนให้บริการกับประชาชนภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม ตลอดจนเตรียมสถานการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *