โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม>>>คลิ๊ก<<<

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่พบสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงที่สถานศึกษาเปิดเทอม ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่ง จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกัน การระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ดีขึ้นตามลำดับ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 การผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัด การศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในปัจจุบัน ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีบุคลากรให้บริการแก่ นักเรียนและผู้สนใจที่มาสมัครเรียน ตลอดจนให้บริการกับประชาชนภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม ตลอดจนเตรียมสถานการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำหรับคู่ค้า  (Data Privacy Notice for Vendors)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy notice for employees)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for LRU Library  Services Privacy: External Users)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Prospective Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป  (Data Privacy Notice for General Research Participant)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับศิษย์เก่า  (Data Privacy Notice for Alumni)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (Data Privacy Notice for Children)