บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ ดวงหัสดี

ผู้อำวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย