บุคลากรสายสนับสนุน

     

นางสาววรัฐภรณ์ เพลียรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

นายอัมรินทร์ คำพิมพ์ปิด

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวณัฏฐ์ฐิรา แก้วศรีนวม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นางสาวณัฐชา ชมภูวิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายเฉลิมวุฒิ มหามณี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายจิรายุทธ กันระเรด

ช่างไฟฟ้า

 

นายอังศุธร มาตย์ภูธร

ช่างเทคนิค

 

นายรุ่งเรือง พลเชียงสา

พนักงานขับรถ

 

นายสมนึก สุวรรณผา

นักการ(รายวัน)

 

นางบุญโฮม พลเชียงสา

แม่บ้าน(รายวัน)

 

นางสาวภัสสร มีพันธ์

แม่บ้าน(รายวัน)